ب و به نام دوست

همیشه چیزهای عجیب و غریب را دوست داشتم. درست یادم نیست چند سالم بود که شروع به تخریب وسایل الکترونیکی گرفتم، از همان موقع که تکنولوژی های ساده ای مثل تلویزیون های پیچی که با صدای تاراخ تاراخ کانال های تلویزیون را عوض می...